Generalforsamling 2011

Årlige ordinære generalforsamling

“Mandag den 7. november 2011 afholdt Øster Tørslev Pensionistforening den årlige ordinære generalforsamling på Center Åbakken i Øster Tørslev.
Traditionen tro startede programmet med fællesspisning efterfulgt af selve generalforsamlingen og bankospil.
Dagsordenen fulgte den traditionelle danske foreningsdagsorden, men i år var der et vigtigt punkt, nemlig at bringe vores vedtægter op til dato, idet de nugældende vedtægter stammer fra 1995. Til hjælp med fremlæggelsen af vedtægtsændringerne, havde vi allieret os med vores trofaste konsulent i hovedorganisationen, Danske Pensionister, Annette Schiøler, som fremlagde ændringerne i en let forståelig form.
Der er i realiteten tale om en modernisering af vedtægterne. Bl.a. er det vigtigt, at vores regnskabsår følger kalenderåret, hvilket bliver mere og mere almindeligt inden for den kommunale administration. En anden detalje er, at bestyrelsen nu kan konstituere sig selv, i modsætning til tidligere, hvor både formand og kasserer skulle vælges på generalforsamlingen. Ændringerne blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning blandt de cirka 65 fremmødte medlemmer. Foreningens samlede medlemstal er 185. Da vedtægtsændringer er en vigtig ændring i en forenings administration, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden for 3 måneder, hvor 2/3-dele af de fremmødte skal genbekræfte ændringerne.
Ved samme lejlighed måtte vi tage afsked med vores bestyrelsesmedlem, Mary Larsen, som efter eget ønske fratrådte efter 14 års ihærdigt bestyrelsesarbejde. Formanden, Gerda Kjeldsen, udtrykte foreningens påskønnelse for Mary’s store indsats. Marys plads blev overtaget af Nina Skipper efter skriftlig afstemning, da der kom forslag om 2 kandidater”
Generalforsamlingsdeltagere
Fra venstre kasserer Karen Margrethe Nørgaard, konsulent Annette Schiøler, formand Gerda Kjeldsen
Generalforsamlingsdeltagere
Afgående bestyrelsesmedlem, Mary Larsen, får overrakt blomster